Algemene voorwaarden2021-05-06T21:00:57+02:00

MeyCare Medische CompressieZorg en Huid- en Oedeemtherapie

hanteert onderstaande Algemene Voorwaarden:

Artikel 1)  Definities:  Algemeen

 • In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;

Overeenkomst: de overeenkomst tot het leveren van Zorg:

Zorg: het verlenen, aanmeten en/ of leveren van diensten en producten betreffend:

-huidtherapiebehandelingen;

-huidverbeteringsbehandelingen;

-huidverzorgings- en huidtherapieproducten;

-therapeutisch elastische kousen;

-overige compressie hulpmiddelen;

-aan- en uittrekhulpmiddelen;

-andere producten die aan bovenstaande diensten en producten verwant zijn.

Praktijk: MeyCare Medische CompressieZorg en Huid- en Oedeemtherapie;

Behandelaar: één van de huidtherapeuten en/of consulenten compressietherapie die bij MeyCare werkzaam zijn en onder diens verantwoordelijkheid Zorg leveren;

Cliënt: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon met wie en/of ten behoeve van wie de praktijk en/of de Behandelaar een overeenkomst heeft gesloten of met wie de Praktijk of de Behandelaar daarover in onderhandeling is;

Artikel 2)  Aangesloten bij:

 • De praktijk is SEMH gecertificeerd en lid van de NVCZ (http://www.nvcz.nl/). De huidtherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (https://www.huidtherapie.nl/) en werkzaam conform de vigerende beroepscode van de NVH;
 • Tevens zijn de huidtherapeuten ingeschreven bij het Nederlandse Kwaliteitsregister Paramedici.

Artikel 3)  Wettelijk kader:

 • Deze Voorwaarden maken onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen de Cliënt en de Behandelaar;
 • Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de Behandelaar, werkzaam bij MeyCare, voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt;
 • Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de Behandelaar en de patiënt of Cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige
 • Behandelovereenkomst van toepassing;
 • De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
 • Op de tussen de Behandelaar en de Cliënt gesloten Overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4)  Overeenkomst:

 • De Overeenkomst tussen de Behandelaar en de Cliënt behelst de opdracht van de Cliënt aan de Behandelaar tot het leveren van Zorg;
 • De Behandelaar is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de Cliënt en mag weigeren Zorg te leveren;
 • De Cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de zorgovereenkomst toestemming daartoe aan de Behandelaar;
 • De Behandelaar kan van de Cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd;
 • De toestemming van de Cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de Behandelaar om derden in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van derden namens de Cliënt te aanvaarden. De Behandelaar is niet aansprakelijk voor de keuze van derden en voor eventuele tekortkomingen van derden, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Behandelaar.

Artikel 5) Toepasselijkheid, geldigheid en bekendmaking

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven van de Praktijk aan een Cliënt, en op alle opdrachten van een Cliënt aan de Behandelaar, tenzij anders is overeengekomen;
 • Bij een minderjarige (jonger dan 18 jaar) dient de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger toestemming te verlenen voor aanvang van de eerste behandeling;
 • In het geval de Cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de Behandelaar geen behandeling (meer) verrichten;
 • De Cliënt dient de Behandelaar op de hoogte te brengen en te houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 6) Tarieven:

 • Tarieven gelden, behoudens een uitdrukkelijk schriftelijke mededeling, voor de duur van het kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast;
 • Bij huidtherapeutische of huidverbeterende behandelingen behoudt de Behandelaar het recht om af te wijken van de gemaakte prijsafspraak indien de tijdsduur of het te behandelen gebied wordt gewijzigd of er andere hulpmiddelen, dan vooraf afgesproken, worden gebruikt;
 • De Cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de Zorg vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de Cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren tenzij de Behandelaar aangeeft rechtstreeks te kunnen declareren. Bij declaratie afwijzingen blijft de Cliënt verantwoordelijk voor de betaling;
 • Het intakegesprek is gratis voor zover dit vooraf is gemeld aan de Cliënt;
 • Indien er aansluitend aan het intakegesprek een behandeling of verkoop van een product plaatsvindt dan wordt de behandeling en/of verkoop in rekening gebracht.

Artikel 7)  Nietigheid of vernietiging van (een deel van) de Voorwaarden:

 • Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze Voorwaarden of van enige bepaling in een tussen partijen gesloten Overeenkomst laat de werking van de overige bepalingen van deze Voorwaarden of van die Overeenkomst onverlet;
 • In geval van nietigheid of vernietiging zoals in het eerste lid bedoeld zullen partijen voor die bepalingen een regeling in de plaats stellen die de strekking van het beding zo goed mogelijk benadert;
 • In het geval enige bepaling van deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 8) Offerte of aanbieding:

 • De Behandelaar brengt een offerte of aanbieding mondeling of schriftelijk uit;
 • De Cliënt erkent dat de voorwaarden en inhoud van de offerte of aanbieding in belangrijke mate worden opgesteld op basis van relevante gegevens die door de Cliënt aan de Behandelaar worden verstrekt. De Cliënt verplicht zich dan ook om alle relevante informatie bij aanvang te verstrekken teneinde de Behandelaar in de gelegenheid te stellen om de opdracht naar behoren te kunnen verrichten;
 • Offertes en aanbiedingen hebben, tenzij anders overeengekomen, een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte dan wel de aanbieding; zij zijn gebaseerd op de door of namens de Cliënt door een behandelend deskundige verstrekte gegevens en de door Behandelaar gedane onderzoek en registratie van bevindingen, voor zover deze hebben plaatsgevonden. Indien eerst na het verstrijken van deze 30 dagen de opdracht tot het uitvoeren van de in de offerte of aanbieding omschreven diensten dan wel levering van de in de offerte of aanbieding omschreven producten wordt ontvangen, heeft de Behandelaar het recht om deze opdracht te weigeren;
 • Indien Behandelaar niet binnen vijf werkdagen na ontvangst van de opdracht als bedoeld in het vorige lid heeft gereageerd, mag de gegeven opdracht als bevestigd worden beschouwd en is Behandelaar gehouden deze uit te voeren conform de door hem uitgebrachte offerte dan wel aanbieding.

Artikel 9) Prijs en prijswijzigingen:

 • De prijs die een Cliënt moet betalen voor de door Behandelaar verrichte diensten en/of geleverde producten wordt vooraf, dus vóór uitvoering van de werkzaamheden dan wel vóór levering van de zaken, overeengekomen tussen partijen;
 • Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en exclusief BTW (indien van toepassing) en/of andere heffingen;
 • Indien na het sluiten van de overeenkomst tussen partijen enige verhoging van prijsbepalende factoren optreedt, is de Behandelaar gerechtigd een evenredige verhoging in rekening te brengen;
 • De Cliënt heeft het recht binnen twee weken na ontvangst van een bericht over de verhoging van de te betalen prijs, de overeenkomst te ontbinden, onder verrekening van de reeds door de Behandelaar gemaakte kosten;
 • De Cliënt heeft het in artikel 7 lid 4 bedoelde recht niet indien de verhoging van de te betalen prijs het gevolg is van een prijswijziging die voortvloeit uit een wettelijke bepaling of een door of vanwege de overheid uitgevaardigde maatregel.

Artikel 10) Betaling:

 • De Cliënt ontvangt na de geleverde dienst of product(en) de factuur en dient deze, voor zover het behandelingen of geleverde producten op de praktijklocatie betreft, direct contant of per pinbetaling te voldoen (met uitzondering van oedeemtherapie en medische hulpmiddelen die rechtstreeks gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekeraar) en binnen 30 dagen na levering van producten die telefonisch of per mail zijn besteld (met uitzondering van die producten die rechtstreeks bij zorgverzekeraars gedeclareerd kunnen worden) en niet via onze webshop (desteunkous-shop.nl) te leveren zijn;
 • Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de patiënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur;
 • Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen;
 • In het geval de Cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De Praktijk is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de Cliënt in rekening te brengen. De Praktijk is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen; De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de Cliënt;
 • Bij betalingsachterstand is de Behandelaar bevoegd om verdere behandeling en/of levering op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling;
 • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de Cliënt een klacht tegen de Behandelaar indient over de factuur en/of de behandeling of het geleverde product, tenzij MeyCare instemt met de opschorting van de betalingsverplichting;
 • De betalingsverplichting vervalt niet als de Cliënt de Overeenkomst beëindigt of de Behandelaar verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

Artikel 11) Wanbetaling:

 • De Cliënt is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De Praktijk zendt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de Cliënt alsnog de gelegenheid om binnen 14 dagen na de dagtekening van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te voldoen;
 • Indien de Cliënt na het verstrijken van de termijn van 14 dagen als bedoeld in artikel 11 lid 1 het verschuldigde bedrag niet heeft voldaan, is hij vanaf de vervaldatum van de betalingsherinnering de dan geldende wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend over het nog openstaande bedrag, vanaf de vervaldag van de betalingsherinnering tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand zal gelden als gehele maand;
 • Alle door de Praktijk ter incassering van haar vordering te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij gesteld op ten minste 15% van het door de Cliënt nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,00;
 • Zolang de Cliënt het volledige bedrag van de openstaande facturen niet heeft voldaan, waaronder ook te verstaan de betaling van de wettelijke rente en de overige kosten die in verband met de te late betaling van de facturen zijn gemaakt, blijft de door de Behandelaar aan de Cliënt geleverd product het eigendom van de Praktijk en kan dit product te allen tijde door worden teruggevorderd;
 • Indien de Praktijk tot terugvordering van een product als bedoeld in artikel 11 lid 4 wenst over te gaan, deelt hij dit schriftelijk mede aan de Cliënt. De Cliënt is verplicht om binnen vijf kalenderdagen na dagtekening van de mededeling tot terugvordering de zaak franco aan Meycare terug te zenden, dan wel het volledige bedrag van de nog openstaande facturen te voldoen.

Artikel 12) Afzegging:

 • In het geval de Cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig uur tevoren bij de Behandelaar af te zeggen.
 • Zegt de Cliënt niet of niet tijdig af voor afspraken huidtherapie, dan brengt de Behandelaar 12,50 euro per kwartier in rekening.
 • Afspraken kunnen telefonisch en per mail worden geannuleerd. De annulering wordt door de medewerker van De Praktijk geregistreerd op het moment dat door de Cliënt gebeld wordt, dan wel de mail binnenkomt.

Artikel 13) Levertijd:

 • Onder levertijd wordt verstaan de eventueel in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de diensten redelijkerwijs moeten worden verricht en/of de producten redelijkerwijze moeten worden geleverd;
 • Een bedongen levertijd gaat pas in op het moment dat alle voor de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden noodzakelijke administratieve en technische gegevens in het bezit zijn van de Behandelaar. De Behandelaar meldt de datum van ingang van de levertijd aan de Cliënt;
 • De opgave van de levertijd geschiedt zo nauwkeurig mogelijk door de Behandelaar. Deze verplicht zich om zich zoveel mogelijk aan de bepaalde levertijd te houden. De bepaalde levertijd is geen fatale termijn. Indien de bepaalde levertijd niet gehaald wordt, doet de Behandelaar opgave van reden van vertraging en geeft zij een nieuwe levertijd;
 • Indien de vertraging in de levertijd te wijten is aan de Cliënt, dan wel in zijn risicosfeer ligt, bijvoorbeeld door het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens, dan gaat de levertijd pas in na ontvangst van de correcte gegevens of herstel van het gebrek aan de zijde van de Cliënt;
 • De Behandelaar is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die de Cliënt lijdt door overschrijding van de levertijd.

Artikel 14) Aansprakelijkheid:

 • De Praktijk is nimmer aansprakelijk voor de indirecte kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst;
 • De Cliënt vrijwaart de Behandelaar voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, opgetreden in verband met aan de Cliënt geleverde producten en/of ten behoeve van de Cliënt verrichte diensten;
 • De Praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of op enigerlei wijze verband houdt met het feit dat Cliënt heeft nagelaten alle relevante informatie aan de Behandelaar te verstrekken;
 • De Praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van reparaties van of aanpassingen aan producten, in welke vorm dan ook, die door de Cliënt zelf of derden zijn verricht of aangebracht aan door de Behandelaar geleverde producten;
 • De Praktijk is slechts aansprakelijk voor directe schade voor zover in dit artikel is bepaald;
 • Aansprakelijkheid van de Praktijk voor zaakschade en/of schade wegens overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door een gebrek in een product dat de Behandelaar niet zelf heeft vervaardigd, is uitgesloten;
 • De Cliënt vrijwaart de Praktijk voor de onder artikel 14 lid 4 genoemde schade. De Cliënt spreekt dan rechtstreeks de producent aan;
 • De Praktijk is nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden voor directe kosten en schade die het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst dan tot het bedrag waarvoor de Praktijk zich ter zake heeft verzekerd;
 • Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering overgaat, is iedere gezamenlijke aansprakelijkheid als bedoeld in lid 6 van dit artikel beperkt tot het factuurbedrag maar nimmer hoger dan een bedrag ad € 75.000, -;
 • Een eventuele vordering tot schadevergoeding dient door de Cliënt binnen negentig (90) dagen na de datum van de gebeurtenis waaraan de vordering ten grondslag ligt, te worden ingediend. Vorderingen welke niet met inachtneming van het hier bepaalde worden ingediend, zijn nietig.
 • Indien zich bij de behandeling een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de Praktijk leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de Praktijk afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft;
 • De Praktijk is evenwel niet aansprakelijk op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de Cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de Behandelaar;
 • De Behandelaar is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledig en/of waarheidsgetrouw informeren inzake de algemene gezondheid van de client inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de geleverde Zorg;
 • Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan;
 • De Behandelaar kan bij laserbehandelingen niet voorspellen hoeveel behandelingen er nodig zijn voordat er zichtbaar resultaat is. Er zal altijd een gemiddelde aantal behandelingen worden aangegeven. De Behandelaar kan geen garanties geven over blijvend resultaat;
 • De Praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen op de praktijklocaties of binnen de directe omgeving daarvan.

Artikel 15) Klacht:

 • In geval van ontevredenheid of een klacht van de Cliënt over de Zorg en/of Behandelaar, meldt de Cliënt dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken aan de Behandelaar. De Behandelaar en de Cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
 • Mocht de bemiddeling niet tot een oplossing leiden, dan kan de Cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (paramedisch.org) wat huidtherapie betreft en de NVCZ (www.nvcz.nl) wat compressiezorg betreft.
 • Indien er een gebeurtenis zich voordoet waarbij de Client een klacht heeft zal de Behandelaar zich maximaal inzetten om een eventueel probleem te verhelpen. De Client dient de Behandelaar ook de mogelijkheid te geven dit te doen en niet zonder bericht de (na)Zorg eenzijdig stop te zetten;

 

Artikel 16) Wijzigingen Voorwaarden:

 • De Praktijk behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen;
 • Wijzigingen worden op de website ter kennis van de Cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld;
 • Indien de Cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de Cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de Cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 17) Tussentijdse beëindiging:

 • De Praktijk is bevoegd de overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de Cliënt indien:
  • de Cliënt in verzuim is, dan wel enige verplichting jegens de Praktijk niet nakomt;
  • de Cliënt in staat van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie komt te verkeren, dan wel anderszins de beschikkingsmacht over zijn gehele of gedeeltelijke vermogen verliest of heeft verloren;
  2. In geval van beëindiging in de zin van artikel 15 lid 1 is de Cliënt aansprakelijk voor alle reeds door de Praktijk gemaakte kosten en is zij gehouden die te vergoeden.

Artikel 18) Garantie producten en diensten:

 • Voor wat betreft de kwaliteit van het geleverde product geldt in het algemeen een garantie van zes maanden na de levering, tenzij anders vermeld in de bij het product geleverde documentatie;
 • Voor wat betreft de pasvorm van geleverde compressiehulpmiddelen geldt -bij een gelijkblijvende situatie- een garantie zoals vermeld in de bij het product geleverde documentatie;
 • Medische hulpmiddelen die vallen onder verbandhulpmiddelen kunnen, in verband met hygiëne, na levering door de apotheek aan de Behandelaar, niet worden teruggenomen en worden, voor zover toegestaan in de verzekervoorwaarden, gedeclareerd bij de zorgverzekeraar;
 • Voor wat betreft de normale slijtage van medische hulpmiddelen, dan wel onzorgvuldig gebruik, zijn de garantiebepalingen niet van toepassing;
 • Aanpassingen die met wederzijdse instemming van Behandelaar en Cliënt worden verricht op een geleverd product gelden als niet omkeerbaar op moment van acceptatie door de cliënt;
 • Geringe afwijkingen geven de Cliënt geen recht op hernieuwde levering;
 • Bij aanpassingen die zonder instemming van de Behandelaar door de Cliënt of door derden zijn verricht op een geleverd product vervallen alle garanties:
 • Een naar maat vervaardigd product kan niet worden teruggenomen en geeft geen recht op hernieuwde levering indien de vervaardiging is gebaseerd op foutieve gegevens die door de Cliënt aan Behandelaar zijn verstrekt.
 • Elk product kan worden teruggenomen als het door de Cliënt is ontvangen in niet complete staat, of beschadigd of niet bruikbaar zoals bedoeld volgens de bijgeleverde documentatie. Met uitzondering van het ontbreken van de buitenverpakking als het product op verzoek van de cliënt per briefpost naar zijn adres wordt verstuurd;
 • Huidproducten moeten voldoen aan de wettelijke eisen en kunnen na opening van de binnenverpakking niet worden teruggenomen om welke reden dan ook;
 • Het gebruik van huidproducten is beschreven in de handleiding. De verantwoordelijkheid voor juist gebruik ligt bij de Cliënt.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de Cliënt om gebruik van producten te vermijden waarvoor intolerantie of allergie bestaat;
 • Er is geen garantie op resultaten van verleende diensten anders dan de garantie dat de Behandelaar (of diegene die onder directe verantwoordelijkheid van de Behandelaar handelt en met uitdrukkelijke toestemming van de Cliënt) voldoet aan de benodigde kwalificaties voor het verlenen van de dienst.