Privacybeleid2021-05-06T20:58:36+02:00

Privacyverklaring MeyCare CV

MeyCare respecteert de privacy van alle lezers / gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Voor de uitvoering van haar dienstverlening en leveren van producten verwerkt MeyCare een aantal persoonsgegevens. Hieronder leggen wij uit hoe wij omgaan met deze gegevens en hoe wij de vertrouwelijkheid waarborgen.

Persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met de geldende wet- en privacyregelgeving en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

 • Uw naam (voorletters, voornamen, achternaam etc.), geboortedatum en geslacht;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer en e-mailadres en dat van eventuele contactpersonen;
 • Aanvullende gegevens zoals BSN-nummer en gegevens die betrekking hebben op uw zorgverzekering;
 • Uw arts, ziekenhuis, eventuele thuiszorg contactgegevens, externe behandelaars;
 • Relevante medische gegevens: voor zover dit noodzakelijk is om de overeenkomst met u uit te voeren, verwijzingen, eventueel beeldmateriaal, kopieën van mails, machtigingen e.d.;
 • Producten en/of diensten die u ontvangt, uw huidige behandelaar, eventueel beeldmateriaal hierover;
 • Eventuele bank- en betaalgegevens;
 • Alle overige gegevens die wij van u of over u ontvangen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens verwerkt?
MeyCare verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

De gegevens onder (1), (2) worden verzameld middels het formulier op de website en worden verwerkt in verband met het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst, zoals het maken van een intake-afspraak en de voorbereiding hiervan, met u te overleggen of contact op te nemen in verband met nazorg. Verder worden deze gegevens gebruikt voor het eventueel verzenden van facturen indien er geen dekking onder de zorgverzekering is of wanneer u naast declarabele zorg andere producten of diensten van ons afneemt.

De overige gegevens worden verwerkt om aan uw zorgvraag te kunnen voldoen, voor de afhandeling van de (financiële) administratie en een controle op verzekeringsgegevens uit te kunnen voeren;

De gegevens van 1 t/m 7 zijn nodig om machtigingen te verkrijgen en declaraties op te stellen en naar uw zorgverzekering te verzenden;

De gegevens van punt 8 kunnen nodig zijn bij mogelijke terugbetalingen.

Rechtsgronden:

Wij mogen uw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. MeyCare baseert de verwerking van uw persoonsgegevens op de navolgende rechtsgronden:

 • Wanneer u door ons geïnformeerd wenst te worden;
 • Voor de uitvoering van de overeenkomst waar u als betrokkene partij bent;
 • Als er een wettelijke verplichting is;
 • Voor het verwerken van uw medische gegevens waarvoor u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

MeyCare zal uw persoonsgegevens nimmer verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, zonder uw toestemming.

Toegang tot gegevens:
De bij MeyCare werkzame behandelaars hebben toegang tot uw gegevens maar gaan hier strikt vertrouwelijk mee om. MeyCare zal uw persoonsgegevens in principe niet delen met derden. Uw persoonsgegevens worden door MeyCare enkel gedeeld met derden voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening of administratie hierover en steeds in het kader van bovengenoemde doeleinden. In de onderstaande gevallen worden gegevens gedeeld:

Voor haar administratie deelt MeyCare uw persoonsgegevens met ‘ZorgAdmin’, een product van ProSoftware. Uw gegevens onder punt 1,2 en 8 worden geëxporteerd door de boekhouding naar het Snelstart Boekhoudpakket.
Daarnaast delen wij persoonsgegevens met de betreffende zorgverzekeraar en eventueel zorgkantoor in verband met declaraties en vergoedingen.
Indien voor de dienstverlening of levering van een product noodzakelijk worden uw persoonsgegevens gedeeld met de arts, therapeut of zorgverlener waar u onder behandeling bent.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de vertrouwelijke verwerking van die gegevens en voor de naleving van de privacywetgeving. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens MeyCare, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Wij zullen persoonsgegevens alleen afgeven aan overheidsinstanties wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.

Opslaan persoonsgegevens:

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op met wachtwoorden beveiligde servers van ProSoftware en van Snelstart. De pc’s, tablets en telefoons zijn alle met wachtwoorden beveiligd.

MeyCare bewaart uw persoons- en medische gegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn voor medische gegevens is volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst in principe 15 jaar vanaf de laatste behandeling, tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

Cookies:

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. MeyCare gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek bij MeyCare geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacyverklaring van MeyCare, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacyverklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Google:

MeyCare maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics verzamelt op basis van anonieme tracking het surfgedrag van de websitebezoekers om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren. Deze informatie wordt gegenereerd door middel van het plaatsen van cookies op uw computer en vervolgens doorgestuurd naar computers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. IP-adressen zijn anoniem waardoor gegevens nooit naar u of uw IP-adres zijn te herleiden.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.

Uw rechten:
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en medisch dossier dat wij over u bewaren, op rectificatie en u kunt een verzoek indienen voor het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Verder heeft u het recht om eventuele toestemming voor (delen van bovenstaande) gegevensverwerking in te trekken.

U kunt hiervoor een e-mal sturen naar info@meycare.com. U hoort van ons binnen een maand of we hieraan kunnen voldoen en wat onze actie is.

Klacht:

Wanneer u vindt dat wij niet (genoeg) voldoen aan deze privacy voorwaarden kunt u een klacht indienen bij: De Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Wijzigen van de privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Wij adviseren daarom om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen:
Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door MeyCare of over deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met ons:

MeyCare Medische CompressieZorg en Huid- en Oedeemtherapie

Botterstraat 47, 1271 XL Huizen

Tel 035-6989258  e-mail: info@meycare.com